Home

V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 17

5. Vypo čtěte teplo, kterého je pot řeba k tomu, aby se led o hmotnosti 10 kg a teplot ě - 10° C přem ěnil na vodu o teplot ě 20° C. M ěrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ ⋅kg - 1 ⋅K - 1, m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ ⋅kg - 1 ⋅K - 1, m ěrné skupenské teplo tání ledu je 8.) V kalorimetru o tepelné kapacitě 0,1 kJ.K-1 je voda o hmotnosti 470 g a teplotě 14 °C. Do . vody vložíme mosazné těleso o hmotnosti 400 g a teplotě 100°C. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 20 °C. Určete měrnou tepelnou kapacitu mosazi. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg-1K-1

 1. KALORIMETRIE - PŘÍKLADY 1. Do vody o hmotnosti 1,5kg a počáteční teplotě 200 vložíme hliníkový předmět o teplotě 2500. jakou má hmotnost, jestliže výsledná teplota soustavy po dosažení tepelné rovnováhy byla 350?Měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg-1.K-1, vody 4180 J.kg-1.K-1. 2. V měděném kalorimetru o hmotnosti 200g je voda o hmotnosti 150g a teplotě 180C
 2. V kalorimetru je voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 70 °C. Po vložení hliníkového tělesa do kalorimetru došlo k vyrovnání teplot. Byla naměřena teplota 52 °C. Urči teplo, které odevzdá voda v kalorimetru
 3. 1) V nádobě je voda o objemu 250 ml. Jaké teplo přijme tato voda, zvýší-li se její teplota o 60°C? 2) Urči teplo, které odevzdá těleso ze železa o hmotností 20 kg a teplotě 620°C, sníží-li se jeho teplota na 20°C? 3) Měděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí při ochlazování 1380 kJ tepla. O kolik stupňů s

KALORIMETRIE - zs-gymnazium

c) V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 17 °C. Určete hmotnost ledu o teplotě -10 °C, který je třeba vložit do vody, aby se její teplota po dosažení rovnovážného stavu snížila na 7 °C. Tepelnou kapacitu kalorimetru a tepelné ztráty do okolí neuvažujte. d) V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 17 °C V nádobě je voda o hmotnosti 3 kg a teplotě 10 °C. Kolik vody o teplotě 90 °C musíme přilít, aby výsledná teplota v nádobě byla 35 °C? Tepelnou kapacitu nádoby zanedbejte Do kalorimetru obsahujícího 0,30 kg vody o teplot ě 18 °C jsme nalili 0,20 kg vody o teplotě 60 °C. V kalorimetru se ustálila výsledná teplota 34 °C. Vypočtěte tepelnou kapacitu kalorimetru. Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ ⋅ kg-1 ⋅ K-1. m1 = 0,30 kg, t1 = 18 °C, m2 = 0,20 kg, t2 = 60 °C, t = 34 °C, c = 4,18 kJ · kg (504) Měděný kalorimetr má hmotnost 0,32 kg a je v něm voda o objemu 0,25 l a teplotě 291 K. Hliníkový váleček o hmotnosti 0,08 kg byl zahřát na teplotu 372 K a ponořen do kalorimetru. Výsledná teplota byla 295,5 K. Stanovte měrnou tepelnou kapacitu hliníku a srovnejte ji s tabulkovou hodnotou 896 J kg−1K−1 Do kalorimetru o tepelné kapacitě 0,12 kJ . K-1 obsahujícího 1,2 kg vody o teplotě 25,0 °C vhodíme 0,20 kg ledu o teplotě 0 °C. Když všechen led roztaje, ustálí se v kalorimetru výsledná teplota 10,4 °C. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání ledu. Pevná látka o hmotnosti 2,0 kg je zahřívána na teplotu tání a při.

V kalorimetru s vodou o hmotnosti m1 = 0,49 kg a o teplotě t1 = 20 °C byla zkapalněna sytá vodní pára o hmotnosti m2 = 0,01 kg a teplotě t2 = 80 °C. Voda v kalorimetru se ohřála o teplotu Δt = 12 °C. Vypočtěte měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 80 °C 3. V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 17°C. Urči hmotnost ledu o teplotě -10°C, který je třeba vložit do vody, aby se její teplota po dosažení rovnovážného stavu snížila na 7 °C. Tepelnou kapacitu kalorimetru a ztráty do okolí neuvažujeme Tepelnou kapacitu kalorimetru a ztráty tepla do okolí neuvažujeme. (lt= 334 kJ.kg \ cH20= 4186 J.kg \K') 3) V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg při teplotě 17°C. Určete hmotnost ledu o teplotě -10°C, který je třeba vložit do vody, aby se její teplota snížila na 7°C. Tepelnou kapacitu kalorimetru a ztráty energie do okolí. V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 17 °C. Určete hmotnost ledu o teplotě -10 °C, který je třeba vložit do vody, aby se její teplota po dosažení rovnovážného stavu snížila na 7 °C. Tepelnou kapacitu kalorimetru a tepelné ztráty do okolí neuvažujte. [0,22 kg

1 Molekulová Fyzikamolekulová Fyzika Vnitřní Energi

Do vody o teplotě 70 °C a hmotnosti 1 kg vhodíme kostku ledu o teplotě −10 °C a hmotnosti 2 kg. Do soustavy vzápětí přilijeme další vodu o teplotě 40 °C a hmotnosti 1 kg. Celý děj probíhá za normálního atmosférického tlaku. Stanovte, v jakém stavu se bude soustava nacházet po dosažení termodynamické rovnováhy V kalorimetru, jehož tepelná kapacita je 0,10 kJ.K-1, je voda o hmotnosti 0,47 kg a teplotě 14 ˚C. Vložíme-li do kalorimetru mosazné těleso o hmotnosti 0,40 kg ohřáté na teplotu 100 ˚C, ustálí se v kalorimetru teplota 20 ˚C 2. Do kalorimetru, v němž je voda o hmotnosti 4 kg a teplotě 80 °C, vložíme led o hmotnosti 1 kg a teplotě 0°C. Určete skupenství a teplotu látky v kalorimetru po dosažení rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 Jkg-1K-1 a měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJkg-1 Určete hmotnost uhlí s výhřevností 30.10 6 J.kg-1, které je třeba spálit v kotli (η = 70 %), aby se voda s hmotností m 1 = 6.10 3 kg a teplotou t 1 = 10 0 C zahřála na t 2 = 100 0 C a při této teplotě se ještě vypařilo m 2 = 10 3 kg vody

460 J·kg-1·K-1, měrné skupenské teplo varu vody 2260 kJ·kg-1. Tepelnou kapacitu nádoby neuvažujte. [přibližně 2 gramy] 2) V kalorimetru o tepelné kapacitě 0,10 kJ . K-1 je 0,30 kg vody o teplotě 14°C. Do kalorimetru napustíme 0,020 kg vodní páry o teplotě 100°C a vhodíme 0,50 kg ledu o teplotě 0°C. Jaká bude výsledná. Do kalorimetru zavedeme vodní páru o hmotnosti 10g a teplotě 100°C. Určete výslednou teplotu soustavy po vytvoření rovnovážného stavu. Měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 100°C je 2,26 MJ* kg-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ* kg -1 a měrná tepelná kapacita vody 4180 J* kg -1 * K -1. 4 42) Cínová kulička o hmotnosti 10g a teplotě 1150 C se ponoří v kalorimetru do vody o hmotnosti 97g a teplotě 15,50 C. Teplota vody se zvýší o 0,50 C, tepelná kapacita kalorimetru je 12,5J.K-1.Určete měrnou tepelnou kapacitu cínu. ( c = 211,43 J.kg-1.K-1) Tepelné ztráty neuvažujte. 4) Hliníkový předmět o hmotnosti 0,80 kg a teplotě 25 °C byl vložen do vody o hmotnosti 1,5 kg a teplotě 15 °C. Určete, jaká je teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu. Předpokládejte, že teplotní výměna nastala jen mezi hliníkem a vodou. 5) V kalorimetru o tepelné kapacitě 63 J.K-1. Ilustrační příklad č.1 V kalorimetru o tepelné kapacitě 400 J.K-1 je voda o hmotnosti 650 g a teplotě 17 °C. Do vody vložíme hliníkové těleso o hmotnosti 78 g a teplotě 90°C. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 18,6 °C

Tepelnou kapacitu kalorimetru lze zanedbat. 6kg. Voda o hmotnosti 300 kg a teplotě 300C se má smícháním se sytou vodní párou, jež má normální tlak, zahřát na teplotu 800C. Určete hmotnost páry. 27kg. V kalorimetru je voda hmotnosti 100 g a teploty 21°C. Po přidání vody hmotnosti 20 g teploty 96°C se teplota vody ustálí na. Kalorimetr se skládá ze dvou nádobek do sebe vložených. Mezi stěnami nádobek je vzduch, který tepelně izoluje vnitřní nádobku od vnější a od okolí.Každá z nádobek se přikrývá víčkem, ve kterém bývají otvory pro teploměr a míchačku Př. 7: Jakou teplotu musí mít 2 kg vody, aby po smíchání s 3 kg ethanolu o teplot ě 40 C° vytvo řila sm ěs o teplot ě 30 C°. Př. 8: Závaží o hmotnosti 500g z neznámého prvku o teplot ě 100 C° vhodíme do 2 litr ů vody o teplot ě 20 C°. Teplota vody a závaží se ustálila na 24 C°. Ur či m ěrno

Příklad číslo 2 : Do kalorimetru nalijeme vodu o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 20°C. Ocelový váleček o hmotnosti 0,4 kg ponoříme do vařící se vody a ponecháme ho v ní dost dlouho, aby teplota válečku dosáhla teploty vody, tj. 100°C. Poté váleček rychle přesuneme do kalorimetru a uzavřeme jej V kalorimetru o tepelné kapacitě 220 J ∙ K −1 je 300 ml vody o teplotě 80 °C. Do vody hodíme ocelový předmět o teplotě 7 °C. Hmotnost předmětu je 150 g. Určete výslednou teplotu soustavy (voda, kalorimetr, ocel) po ustálení teploty. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J ∙ K −1 ∙ kg −1, měrná tepelná kapacita. V každém ze dvou stejných kalorimetrů je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 293 K. Do prvního vložíme ocelové těleso o hmotnosti 1 kg a teplotě 373 K. Na jaké teplotě se ustálí voda v prvním kalorimetru? Jaká musí být hmotnost stříbrného tělesa, aby se v něm teplota ustálila na stejné teplotě jako v prvním kalorimetru 6. Půl litru vody o teplotě 20 °C přilijeme do hrnce, ve kterém je rovněž půl litru vody o teplotě 20 °C. Jaká bude výsledná teplota vody v hrnci? Řešení: 20 °C (Pozor na sčítání teplot.) 7. Do vody o hmotnosti 2 kg a teplotě 80 °C jsme nalili vodu o teplotě 20 °C. Po chvíli jsme zjistili, že voda má teplotu 30 °C V železné nádobě (cFe = 452 J.kg-1 K-1) s hmotností 0,1 kg je voda (cH 2 O = 4180 J.kg-1.K-1) o hmotnosti 0,5 kg a teplotou 15 0 C. Do nádoby bylo vloženo hliníkové (cAl = 896 J.kg -1 .K -1 ) a olověné (cPb = 129 J.kg -1 K -1 ) těleso s celkovou hmotností 0,15 kg a teplotou 100 0 C. Po dosažení rovnovážného stavu se teplota.

Ve varné konvici se ohřála voda o hmotnosti 1 kg o 70 st. C. Za 5 min. Jaký je příkon varné konvice? Nebereme v úvahu ztráty ani nedošlo k bodu varu. Voda V nádrži je voda o objemu 300 litrů a teplotě 10°C. Přiléváme vodu o teplotě 90°C, až dosáhneme teploty 30°C. Kolik litrů teplejší vody musím přidat? Tepelná. V kalorimetru je voda o hmotnosti 2 kg a teplotě 17˚C. Určete hmotnost ledu o teplotě -10˚C, který je třeba vložit do kalorimetru, aby se voda ochladila na 7˚C. ( 0,22 kg ) Do nádoby, ve které je voda o objemu 4,6 l a teplotě 20˚C, bylo vloženo ocelové těleso o hmotnosti 10 kg a teplotě 500˚C. Voda se ohřála na teplotu 100.

V kalorimetru o tepelné kapacitě je voda o hmotnosti 200 g o teplotě . Do vody ponoříme měděný váleček o hmotnosti 100 g a teplotě . Jaká bude teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu? Mrná tepelná kapacita vody je ě , měrná tepelná kapacita mědi je . 90 J.K-1. 80 C°-1. 20 C° 4200 J.kg .K-1. 380 J.kg .K-1 - 1) V koupací vaně je voda o hmotnosti 100 kg a teplotě 10 0 C. Určete hmotnost vody teploty 60 0 C, kterou musíme nalít do vany, aby v ní byla voda teploty 40 0 C. 2) Led o hmotnosti 2 kg a teplotě 0 0 C hodíme do kalorimetru, v němž je voda o hmotnosti 0,9 kg a teplotě 60 0 C. Vypočítejte výslednou teplotu.. Děkuju moc za odpovědi. V kalorimetru je voda o hmotnosti 2kg a teplotě 15°C. Do této vody nalejeme horkou vodu o hmotnosti 1kg. Po dosažení tepelné rovnováhy je výsledná teplota soustavy 30°C. Jakou teplotu měla horká voda? Uvažujte tepelnou výměnu jen mezi vodou. ? 2 , 15 , 1 , 4180 . . ; 30 2 1 1 1 2 q q t m kg t C m kg c J kg K t Příklad 1 (řešení) m₁c₁(t-t₁) = m₂c₂(t₂-t) 1,2 · 4180 · (t-20) = 0,5 · 896 · (150-t) t = 31°C Příklad 2 V kalorimetru o tepelné kapacitě 120 J/K je voda o hmotnosti 0,45 kg a teplotě 15°C

Teplo a práce RNDr

3.163 V mosazném kalorimetru o hmotnosti 130 g je voda o hmotnosti 200 g a o teplotě 18 C. Zkondenzuje-li v kalorimetru vodní pára o hmotnosti 20 g a o teplotě 100 C, ustálí se v něm výsledná teplota 72 C. Určete měrné skupenské teplo varu vody. Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg-1 K-1 Měděný kalorimetr má hmotnost a je v něm voda o objemu a teplotě Hliníkový váleček o hmotnosti byl vyhřát na teplotu a ponořen do kalorimetru. Výsledná teplota byla Stanovte měrnou tepelnou kapacitu hliníku a srovnejte s tabulkovou hodnotou Měrná tepelná kapacita vody je Hustota vody je měrná tepelná kapacita mědi pot Zah řeje-li se těleso o hmotnosti m p řijetím tepla Q o ∆t ºC, je jeho m ěrná tepelná kapacita podle definice Q c m t = ∆, (1) jednotkou m ěrné tepelné kapacity v SI je J·kg -1·K -1. Měrnou tepelnou kapacitu pevné látky budeme m ěřit ve sm ěšovacím kalorimetru, jehož tepelnou kapacitu K ur číme experimentáln ě.

Změny skupenství látek RNDr

Hustota hliníku je 2 700 kg.m-3, měrná tepelná kapacita hliníku 896 J.kg-1.K , hustota olova 11 340 kg.m-3 a jeho měrná tepelná kapacita J.kg-1.K-1. [C 1=1,65 C 2] 5. V hliníkové nádobě kalorimetru o hmotnosti 40 g je voda o hmotnosti 150g; teplota soustavy je 20°C. Ocelová kulička o hmotnosti 20 g byla rychle přenesena z. Předpokládejte, že k přeměně vody v páru dochází až při teplotě varu.. (2 260 kJ.kg-1(V mosazném kalorimetru o hmotnosti 130 g je voda o hmotnosti 200 g a o teplotě 18°C. Zkondenzuje-li v kalorimetru vodní pára o hmotnosti 20 g a o teplotě 100°C, ustálí se v něm výsledná teplota 72 °C

Dostředivá a odstředivá síla 2

Je to kalorimetr o tepelné kapacitě 45,2J.K a voda o hmotnosti 500g a teplotě 15°C. Do kalorimetru je vloženo olověné a hliníkové těleso o celkové hmotnosti 150g a teplotě 100°C. Výsledná teplota soustavy je 17°C. Máme určit hmotnost olověného a hliníkového tělesa. c(Al)=896J.kg. Vana s vodou se ustálí na teplotě 52 °C. Příklad 2: Do skleněné termoláhve (hmotnost tepelné izolace zanedbáme) o hmotnosti 1 kg a teplotě 20 °C byl nalit 1 litr právě vroucí vody o teplotě 100 °C. Na jaké hodnotě se ustálí teplota termoláhve s vodou? Měrná tepelná kapacita skla je 900 J/(kg.°C). Zápis řešení V kalorimetru, jehož tepelná kapacita je 45,2 J.K-1, je voda o hmotnosti 500 g a teplotě 15 ºC. Do kalorimetru vložíme olověné a hliníkové těleso o celkové hmotnosti 150 g a teplotě 100 ºC. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 17 ºC. Určete hmotnosti olověného. a hliníkového tělesa

Předmět: Seminář z fyziky - Krasobruslen

Úloha na směšování — Sbírka úlo

Určete měrnou tepelnou kapacitu zinku, je-li měrná tepelná kapacita mosazi 389 J.kg-1.K-1. (cZn = 386 J.kg-1.K-1) 43.V kalorimetru o tepelné kapacitě 80 J.K-1 je olej o hmotnosti 500 g a teplotě 20oC. Po vložení hliníkového předmětu o hmotnosti 0,3 kg a teplotě 90oC se teplota soustavy ustálila na 33oC KalorimetrickÆ rovnice bez kalorimetru Termika / MolekulovÆ fysika a termika 1. V nÆdobì je voda o hmotnosti 10 kg a teplotì 20-C. Do nÆdoby vlo¾íme mosaznou kouli o hmot-nosti 2 kg a teplotì 150-C. JakÆ bude výslednÆ teplota soustavy? 2 1) 5 V 2) Žádná odpověď není správná 3) 9 V 4) 8 V ----- 24. Určete hmotnost vařící vody, kterou je třeba přilít do vody o hmotnosti 5 kg a o teplotě 9 oC, aby výsledná teplota vody byla 30 oC. Předpokládejte, že tepelná výměna nastává pouze mezi studenější a teplejší vodou. 1) 1,75 kg 2) 2 kg 3) 1,25 kg t 5= 3,337.10 J.kg-1. Vložíme-li do kalorimetru o tepelné kapacitě K, který obsahuje vodu o hmotnosti m 1, teplotě t 1 a měrné tepelné kapacitě c, led o hmotnosti m 2, jehož teplota je t 0 = 0 °C (tj. teplota tání ledu za normálních podmínek), led v kalorimetru nejprve roztaje a vzniklá voda se ohřeje na výslednou teplotu t. 2. Určete, jaké množství ledu o hmotnosti m1 =1kg a o teplotě Ct1 =0o roztálo při ponoření do m2 =1kg vody o teplotě Ct2 =50o v kalorimetru s tepelnou kapacitou K =150 J/K . Měrná tepelná kapacita vody c =4186 Jkg-1K-1 a měrné skupenské teplo tání ledu =333,2 kJkg-1 lt. Řešení: Nejprve zjistíme, zda roztaje celé množství ledu tím, že porovnáme teplo Q1, kter

v tabulkách. 2) Určete teplo potřebné na přeměnu ledu o hmotnosti 1 kg a teplotě - 20 0C na páru o teplotě 100 0C. Potřebné údaje vyhledejte v tabulkách. 3) Do nádoby, ve které je 4,5 l vody o teplotě 20 0C, bylo vloženo ocelové těleso o hmotnosti 10 kg a teplotě 500 0C. Určete hmotnost vody, která se p Auto o hmotnosti 2 t pohybující se po vodorovné silnici rychlostí 36 km.h-1 náhle zabrzdí. Vypočti, jak se změní po zastavení vnitřní energie auta a silnice. Teplo Teplo - je určeno energií, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso studenějšímu. značka: Q t t f ` 32 qC 9 5 t f ^ t` 32 q F 5 9 U E k E Ocelové těleso o hmotnosti 0,2 kg a o počáteční teplotě 15°C ponoříme do vody o teplotě 90°C. Výsledná teplota je 80°C. Jaké teplo přijalo ocelové těleso? Jaké teplo odevzdala voda? Př. 2: Ocelové těleso o teplotě 100°C ponoříme do vody v kalorimetru o hmotnosti 1,1 kg a teplotě 20°C. Výsledná teplota se ustálí. 9. a) V tepelně izolovaném kalorimetru, jehož tepelná kapacita je 0,08 kj(K-1 je voda o hmotnosti 250 g a teplotě 12,3 °C. Do této vody ponoříme kovové závaží o hmotnosti 0,15 kg a teplotě 67,4 °C. Výsledná teplota vody je 15 °C. Určete měrnou tepelnou kapacitu materiálu závaží 2) +C k (t− t 2) V kalorimetru smícháme 150 g vody o počáteční teplotě 85 °C a hliníkový váleček o teplotě 23 °C a hmotnosti 150 g. Výsledná teplota bude přibližně: A) 54 °C B) 10 °C C) 33 °C D) 74 °C Předpokládáme, že tepelná výměna probíhá pouze mezi vodou a hliníkovým tělesem, měrn

Kalorimetrická rovnice - Ontol

Voda o hmotnosti 10 kg a teplotou 0°C se zahřeje na 100°C a pak se celá vypaří na páru se stejnou teplotou. Jaké celkové teplo voda přijala? Kolik % z tohoto tepla připadá na ohřátí vody a kolik % na změnu skupenství? Výsledek vyneste do grafu. c vody = 4180 J.kg-1.K-1, l v = 2,26.10 6 J.kg-1 2 Př. 3: Do 2,1kg vody v kalorimetru o teplotě 10°C byl vložen 1,6kg vážící předmět o teplotě 80°C. Výsledná teplota po dosažení rovnovážného stavu byla 18°C. Tepelná kapacita kalorimetru je 1700 J. K 1 V mosazném kalorimetru o hmotnosti 150g je 300 g vody a 50 g ledu s teplotou 0 ° C. Kolik vodní páry s teplotou 100 ° C se musí v kalorimetru zkapalnit, aby výsledná teplota vody byla 20 ° C? př. 2: V hliníkovém kalorimetru s vnitřním průměrem 6 cm a výstupu 11 cm s hmotností 0,4 kg se nachází 500g vody a 500g ledu

Masaryk Universit

V kalorimetru, jehož tepelná kapacita je 0,10 kJ∙K-1, je voda o hmotnosti 0,47 kg a teplotě 14°C. Vložíme-li do kalorimetru mosazné těleso o hmotnosti 0,40 kg ohřáté na teplotu 100°C, ustálí se v kalorimetru teplota 20°C. Určete měrnou tepelnou kapacitu mosazi Teplo určujeme nepřímo výpočtu a pomocí směšovacího kalorimetru, což je nádoba, která je tepelně oddělena od okolí. Zákon o zachování energie. V izolované soustavě je při tepelné výměně teplo přijaté tělesem o nižší teplotě rovno teplu odevzdanému tělesem o vyšší teplotě. Přenos vnitřní energie tepla

Nad drátem voda znovu zamrzne. Měrné skupenské teplo tuhnutí je teplo, které odevzdá kapalné těleso o hmotnosti 1 kg při teplotě tuhnutí, aby se přeměnilo na pevnou látku téže teploty. Teplota tuhnutí látky se rovná teplotě tání Do směšovacího kalorimetru, ve kterém je voda o hmotnosti 200g a teplotě 20c, vložíme ocelový váleček o hmotnosti 100g a teplotě 100c a) popiš tepelnou výměnu, která při tom probíhá. Kdy ustane tepelná výměna mezi vodou a válečkem? b) Měřením bylo zjištěno, že teplota vody a válečku je v tomto případě 24c

2. Veronika naplnila kádinku rozdrceným ledem o teplotě -20 °C a zah řívala ji nad kahanem. V grafu je znázorn ěno, jak se m ěnila teplota v kádince. Graf je rozd ělen do čty ř časových úsek ů: A, B, C a D. a) V kterém časovém úseku led taje a m ění se ve vodu?.. 1 b) V kterém časovém úseku existovala voda pouze v (c vody = 4,2 kJ/kg°C) 24) Smícháme 3 kg vody o teplotě 100°C a 5 kg vody o teplotě 20°C. Jaká bude teplota směsi (c vody = 4,2 kJ/kg°C) 25) V nádrži je voda o objemu 300 litrů a o teplotě 10°C. Přidáváme vodu o teplotě 90°C, až dosáhneme teploty 30°C 3.160 Do kalorimetru o tepelné kapacitě 0,12 kJ K-1 obsahujícího 1,2 kg vody o teplotě 25,0 C vhodíme 0,20 kg ledu o teplotě 0 C. Když všechen led roztaje, ustálí se v kalorimetru výsledná teplota 10,4 C. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání ledu. 3.161 Pevná látka o hmotnosti 2,0 kg je zahřívána na teplotu tání a. V kalorimetru se nachází dva stejné kovové válečky o hmotnosti 2 kg a teplotě 300 °C. Jeden váleček je z mědi a druhý z hliníku. Oba válečky byly přelity vodou o hmotnosti 5 kg a teplotě 10 °C. Vypočtěte výslednou teplotu soustavy. Ztráty tepla v kalorimetru a okolí zanedbejt

KbiNET fyzik

5. V ¾eleznØ nÆdobì o hmotnosti 0;1 kg je voda o hmot-nosti 0;5 kg a teplotì 15 -C. Do kalorimetru bylo vlo-¾eno hliníkovØ a olovìnØ tìleso o celkovØ hmotnosti 0,15 kg a teplotì 100 -C. Po dosa¾ení rovnovƾnØho stavu se tep-lota vody zvýila na 17 -C. UrŁete hmotnost hliníkovØho a olovìnØho tìlesa V kalorimetru o tepelné kapacitě 220 J·K-1 je 300 ml vody o teplotě 80°C. Do vody hodíme ocelový předmět o teplotě 7°C. Hmotnost předmětu je 150 g. Určete výslednou teplotu soustavy (voda, kalorimetr, ocel) po ustálení teploty

Elektrický kalorimetr má příkon 1000 W. O kolik stupňů Celsia vzroste teplota vody v kalorimetru za 1 minutu, je-li v něm 0,5 litru vody o teplotě 18 oC? Hustota vody je 1000 kg/m 3, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg. oC. Výsledek:Teplota vody vzroste o 28,6° C. 664 15 4.10 Těžní klec o hmotnosti 10 tun je spouštěna na ocelovém laně o obsahu průřezu 8 cm2. Vypočtěte prodloužení lana způsobené těžní klecí, jestliže se z bubnu s navinutým lanem odvinulo 400 m lana. Modul pružnosti v tahu lana E je 2,2 · 1011 Pa. Prodloužení způsobené vlastní tíhou lana neuvažujte Příklad 2) Led o hmotnosti kg a počáteční teplotě -10 oC se přeměnil na vodu o teplotě r oC při normálním tlaku. Vypočítejte celkové přijaté teplo ledem při této přeměně. c ledu = 2,1 kJ .kg-1.K-1 c vody = 4,2 kJ .kg-1.K-1 t t (ledu) = 0 oC l t (ledu) = 334 kJ .kg-

Led a dvě různě teplé vody — Sbírka úlo

Zaplavený dutý válec z ocelového plechu o hmotnosti 2 400 kg a o vnitřním objemu 3 000 l (hustota oceli je 8 000 kg/m3) leží volně na dně v hloubce 20 m. Na hladinu je možné jej vyzvednout po naplnění vzduchem. Vyberte nejmenší možný poþet k tomu potřebných lahví o objemu 12 l naplněných na 18 MPa: a) 1 lahev b) 3 lahv Předpokládáme, že tepelná výměna nastala pouze mezi hliníkovým předmětem a vodou. tv = 39 oC Řešte úlohu: V kalorimetru s tepelnou kapacitou 63 J.K-1 je olej o hmotnosti 250 g a teplotě 12 oC. Do oleje ponoříme měděné závaží o hmotnosti 500 g a teplotě 100 oC Měrné skupenské teplo tání l t je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Příklad číslo 1 : Do kalorimetru dáme rozdrcený led o hmotnosti 0,1 kg a o teplotě 0°C. Potom nalijeme do kalorimetru vodu o stejné hmotnosti a o teplotě 80°C

www.oakostelec.c

2 = 124 g, meˇrna´ tepelna´ kapacita mosazi je c 2 = 386Jkg−1 K−1,hmotnostvodyvkalorimetrujem 3 = 1000gameˇrna´ tepelna´ kapacita vody je c 3 = 4,186 kJ kg−1 K−1. Pu˚vodnı´ teplota vody v kalorimetru bylat 3 = 17 C a po vlozˇenı´ strˇı´bra do kalorimetru se jejı´ teplota usta´lila na hodnoteˇt 0 = 17,5 C. Jaka´ je. Voda, chemickým vzorcem H 2 O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném - led a. 9. V kalorimetru je voda o hmotnosti 100 g a teplotě 21 °C. Po přidání vody o hmotnosti 20 g a teplotě 96 °C se teplota vody ustálí na 33 °C. Jakou tepelnou kapacitu má kalorimetr s příslušenstvím? (252 J/K) 10. Při zatloukání hřebíku o hmotnosti 50 g udeříme 20 krát kladivem o hmotnosti 0,5 kg. Rychlost kladiva př kalorimetru dodat/odebrat, aby změnil svou teplotu o 1 °C. Její jednotkou je J/°C. Ve vlastním experimentu určení měrné tepelné kapacity pevného tělesa sestavíme kalo-rimetrickou rovnici následujícím způsobem: Q 1 + Q C = Q 2, kde Q 1 je teplo přijaté studenou vodou v kalorimetru, Q C je teplo přijaté kalorimetrem a Q 2 (Teplota ocelového tělesa se zvýšila přibližně o 570oC.) 6. Do kalorimetru, v oněmž je 0,3 kg vody o teplotě 15C ponoříme hliníkový váleček o hmotnosti 0,1 kg a teplotě 90oC. Po vyrovnání teplot byla teplota vody v okalorimetru 20 C. Určete měrnou tepelnou kapacitu hliníku.-(Hliník má měrnou tepelnou kapacitu 900 J.kg1.

Skupenské změny - vyřešené příklad

kinetická energie vody změní v její vnitřní energii. ( g = 9,8 m.s-2) Hliníkový předmět o hmotnosti 0,80 kg a teplotě 250 ºC byl vložen do vody o hmotnosti 1,5 kg a teplotě 15ºC. Jaká je teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu? Předpokládáme, že tepelná výměna nastala jen mezi hliníkovým předmětem a vodou V nádobě je ethanol o hmotnosti 250 g. Jaké přijme teplo, jestliže jeho počáteční teplota je -10 °C a konečná 35 °C? Do kalorimetru, ve kterém je voda o hmotnosti 0,2 kg a teplotě 20 stupňů celsia, vložíme železný váleček o hmotnosti 0,1 kg a o teplotě 100 stupňů celsia V kalorimetru o tepelné kapacit ě 90 J.K-1 je voda o hmotnosti 200 g. Teplota soustavy je 80 °C. Do vody v kalorimetru byl pono řen m ěděný vále ček o hmotnosti 100 g a teplot ě 20 °C. Ur čete výslednou teplotu t soustavy po dosažení tepelné rovnováhy. (M ěrná tepelná kapacita vody je 4,18.10 3 J.kg-1.K-1, m ěrná tepelná. 56 60,0 32 0,0 17,1 310 Průměrná hodnota 318 kJ/kg se liší o přibližně 5% od tabulkové hodnoty 334 kJ/kg, což Je důležité několik minut před začátkem hodiny umístit kostky ledu do vody a vytvořit směs vody a ledu o teplotě tání 0 °C. Po vložení ledu do kalorimetru musí led ihned odtávat

Jak jsi to myslel? Martin odpověděl: Představ si třeba, že do kalorimetru, v němž je 1 kg vody o teplotě 20 °C, vhodíš železný váleček rovněž o hmotnosti 1 kg a teplotě 100 °C a hledáš výslednou teplotu. Vzhledem ke stejným hmotnostem by výsledná teplota podle těch mých postupů byla (20 °C + 100 °C)/2 = 60 °C V kalorimetru je voda hm. 100g a teploty 21(stupnu celsia).Po přidání vody hmotnosti 20g teploty 96(stupnu celsia)* Voda o hmotnosti 1kg a teplotě 30°C se ohřívá po dobu 140s s ponor.vařičem o příkonu 300W. mockrát. Další informace : Voda o hmotnosti 1000kg má objem 1m3.Urči objem ledu,který vznikne zmrznutím této. Kolik tepla budeš potřebovat k zahřátí 5 kg železa o teplotě 12 °C na teplotu 80 °C? Kolik tepla odevzdá železo do okolí, když ho ponecháš dostatečně dlouhou dobu v místnosti, kde je teplota 20 °C? [153 kJ, 135 kJ] Těleso z olova přijalo teplo o velikosti 77,4 kJ při zahřátí o 30 °C. Urči jeho hmotnost. [20 kg 3. V kalorimetru o hmotnosti 0,48 kg a měrné tepelné kapacitě 896 J.kg-1.K-1 je voda o hmotnosti 0,35 kg a teplotě 84o C. Do kalorimetru ponoříme těleso teploty 10oC a hmotnosti 0,3 kg. Teplota se ustálila na hodnotě 72oC. Určete měrnou tepelnou kapacitu tělesa. Fyzika v život Led o teplotě tání ϑ=0°C spotřebuje určité množství tepla ke své skupenské přeměně a voda z něho vzniklá spotřebuje další teplo k ohřátí na konečnou teplotu t 2 v kalorimetru. Toto množství tepla se musí rovnat teplu, které odevzdala voda a kalorimetr při ochlazení z teploty t 1 na teplotu t 2 , za předpokladu.

 • Hyper v manager.
 • Kontakt t\ mobile.
 • Maserati ghibli 1969.
 • Odměna za produktivní práci žáků.
 • Louskáček hybernia recenze.
 • Provera pro kočky.
 • Www.decko.cz/velikonoce hry.
 • Patchwork obchod praha.
 • Chování psa po krytí.
 • Peeling z kavy na celulitidu.
 • Transformers film 2019.
 • Green thai curry.
 • Prodám staré čtyřlístky.
 • Svatba na bali cena.
 • Náplasťová inzulínová pumpa.
 • Elfové a víly film.
 • Mayský kalendář desková hra.
 • Cadillac eldorado 1959.
 • Jak najít lásku.
 • Význam jména filip.
 • Výměna redonova drénu.
 • Tipy na vánoční cukroví.
 • Kain a ábel charakteristika.
 • Morce prodej.
 • Ústecký kraj zajímavosti.
 • Datové schránky seznam id.
 • Zelená housenka motýl.
 • Kostel panny marie vítězné otevírací doba.
 • Metody matematické statistiky.
 • Dia dobroty.
 • Prozváněčka schéma.
 • Hettich multitech.
 • Arduino knihovna krokový motor.
 • Lysippos.
 • Těžiště základních obrazců.
 • Sundání zubního můstku.
 • The mamas & the papas monday monday.
 • Zinek a selen tablety.
 • Rozinky výroba.
 • Sklearn roc curve.
 • Brighton pier.